09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 25ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ
25ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»


Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Lottery Α.Ε.» με την από 03.05.2023 τακτική συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαίου 2023, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 21.30 στο επί της Πλατείας Ελευθερίας 44 πρακτορείο της εταιρίας με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφολέκτη.
2) Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη των μετόχων της εταιρίας στην «Creta Socket Energy Ενεργειακή Κοινότητα Συν.Π.Ε.»
3) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.
Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Ηράκλειο 3 Μαίου 2023

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Μιχάλης Βρέντζος

Ακολουθήστε μας