08Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERYΑ.Ε.» στην από 03.06.2021 τακτική συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 18.30στην αίθουσα Κελάρι του επί της Πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου ευρισκόμενου ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ. Η Γενική Συνέλευση αυτή, η οποία είχε συγκληθεί αρχικά για τις 18.11.2020, πλην όμως δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των μέτρων για τον κορωνοιό, συγκαλείται κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλε ο μέτοχος της εταιρίας, κ. Νικόλαος Χαρωνιτάκης, κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9.9.2020,με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 1)Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφολέκτη
  2. 2)Ελεύθερη μεταβίβαση μετοχών, δηλαδή κατάργηση όλων των περιορισμών που θέτει το καταστατικό εκτός από αυτών που θέτει η ΟΠΑΠ ΑΕ (σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε νέους μετόχους)
  3. 3)Κατάργηση προνομίων μετόχων (δηλαδή υποχρέωσης πρόσληψης της εταιρίας του μετόχου σε θέση εργασίας με ειδικό μισθολόγιο). Διατήρηση του προνομίου σε αυτούς που ήδη το έχουν εξασκήσει. Κατάργηση δικαιώματος μεταβίβασης του προνομίου (πχ σε παιδιά συζύγους κτλ) για το μέλλον.
  4. 4)Κατάργηση του ανώτατου ορίου του 8% που έχει κάθε μέτοχος ως προς το ποσοστό που μπορεί να κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο. Θέσπιση νέου μεγαλύτερου ορίου πχ 15% ή ελεύθερου ορίου.
  5. 5)Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Ηράκλειο 03-Ιουνίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολουθήστε μας