09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 09/03/2020

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»


Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Lottery Α.Ε.» στην από 7.2.2020 τακτική συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 19.00 στην αίθουσα Κελάρι β ημιώροφος επί της Πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου ευρισκόμενου ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφολέκτη

2) Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

3) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

 

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση οφείλουν κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, και να υποβάλλουν στην εταιρία το αποδεικτικό καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

Βρέντζος Μιχαήλ


 

Προβολή συνημμένου

Ακολουθήστε μας