09Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

Άρθρα

Οικονομικά Στοιχεία

Με το Άρθρο 232 του νομοσχεδίου του υπουργείου ανάπτυξης, κρίνεται σκόπιμη, όπως αναφέρεται, η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων περί υποχρεωτικής δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων των ΑΕ και ΕΠΕ δια του τύπου.                                               

Ούτως ώστε, όπως αναφέρεται, η σχετική υποχρέωση να περιορίζεται πλέον στην υποβολή στην δημοσιότητα μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (επίκειται πλήρης ενεργοποίησή τους εντός του 2012), στη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. και στην ανάρτηση των σχετικών πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

 

Προσάρτημα Hρακλειο Lottery ΑΕ 2020

 

Οικονομικές καταστάσεις τελικές 2019

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LOTTERY 2017

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LOTTERY

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. 2014

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

 

Ακολουθήστε μας